Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe

Ważnym elementem naszej działalność jest odbiór i usuwanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wszystkich gałęzi przemysłu. Przeprowadzanie tego rodzaju prac jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu i tylko przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów z odpowiednimi oznaczeniami.

Posiadamy wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych i ich utylizację, działamy zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska, Prawem Ochrony Środowiska i Ustawą o odpadach.

Specjalizujemy się w odpadach płynnych, szlamach i ściekach, ale zagospodarowanie odpadów stałych również nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Naszymi klientami są najczęściej zakłady produkcyjne wielu branż (m.in. skórzanej, farmaceutycznej, przetwórstwa żywności czy chemicznej), jak również inne, małe, średnie i duże firmy.

Zajmujemy się transportem i unieszkodliwianiem odpadów z grup :

01           Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

02           Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

03           Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

04           Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

05           Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

06           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

07           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

08           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

09           Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

10           Odpady z procesów termicznych

11           Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

12           Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13           Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

14           Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

15           Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16           Odpady nieujęte w innych grupach

17           Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

18           Odpady medyczne i weterynaryjne

19           Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

20           Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie