Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe

Ważnym elementem naszej działalność jest odbiór i usuwanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wszystkich gałęzi przemysłu. Specjalizujemy się w odpadach płynnych, szlamach i ściekach, ale zagospodarowanie również odpadów stałych nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Posiadamy wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia, działamy zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska,  Prawem Ochrony Środowiska i Ustawą o odpadach.

Zajmujemy się transportem i unieszkodliwianiem odpadów z grup :

01           Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

02           Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

03           Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

04           Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

05           Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

06           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

07           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

08           Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

09           Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

10           Odpady z procesów termicznych

11           Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

12           Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13           Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

14           Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

15           Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16           Odpady nieujęte w innych grupach

17           Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

18           Odpady medyczne i weterynaryjne

19           Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

20           Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie